Dziś mamy: czwartek, 12-12-2019, a do końca roku pozostało: 20 dni, imieniny: Joanny, Aleksandra

  Informacje ogólne
  Misja przedszkola
  Wizja
  Rekrutacja
  Tradycje przedszkola
  Status prawny
  Zakres działania
  Organizacja pracy
  Obszar działania
  Statut
  Regulamin organizacyjny
  Organy Przedszkola
  Kadra
  Godziny pracy
  Prawa dziecka
  Obowiązki dziecka
  Osiągnięcia przedszkola
  Regulamin Rady Rodziców
  Regulamin Rady Pedagogicznej
  Program Wychow.Profilak.
  Komunikaty
  Skargi i wnioski
  Numery kont bankowych
  Finanse przedszkola
  Dokumenty kontroli
  Rejestry, ewidencje, archiwa
  Udostępnianie informacji
  Rejestr zmian
  Instrukcja obsługi BIP
  Dane adresowe
  Redakcja
INFORMACJE OGÓLNE
Publiczne Przedszkole Nr 8 „PROMYK” funkcjonuje w piętrowym czterooddziałowym wolnostojącym budynku, położonym w centrum osiedla, nad Jeziorem Zamkowym, w pobliżu parku Bukowina, z dala od tras komunikacyjnych. Jest placówką niepowtarzalną, posiada własną symbolikę i tradycje. Do realizacji zadań statutowych dysponuje dobrą bazą materialną ( sala zabaw dla poszczególnych oddziałów, boisko rekreacyjne, pomieszczenia administracyjno-gospodarcze kuchnię, szatnię dla dzieci i personelu.)

Całokształt pracy „PROMYKA” ukierunkowany jest na wychowanie proekologiczne, indywidualne traktowanie dziecka, tworzenie warunków sprzyjających zdrowiu i bezpieczeństwu psychofizycznemu, integrowanie społeczności przedszkolnej i lokalnej. Proces edukacyjny charakteryzuje się aktywnym poznawaniem rzeczywistości, umożliwianiem odnoszenia sukcesów, kształtowaniem postawy kompetencji i odpowiedzialności oraz umiejętności eksponowania indywidualnych mocnych stron.

W celu zapewnienia wychowankom wszechstronnego rozwoju prowadzone są dodatkowe zajęcia finansowane przez rodziców: nauka języka obcego, zajęcia rytmiczno-muzyczne, nauka tańca towarzyskiego.

Obszar wychowawczy ukierunkowany jest na kształtowanie umiejętności opanowania emocji i kontroli zachowań własnych, gotowości niesienia pomocy innym, postawy akceptacji i tolerancji, poszanowanie godności osobistej i każdego człowieka, budowanie pozytywnego obrazu osoby własnej. W aranżowanych i spontanicznych sytuacjach wychowawczych dzieci uczone są podejmowania decyzji, postawy odpowiedzialności, kreatywności, rzetelności, aktywności własnej, wytrwałości w dążeniu do celu, szukanie sposobów rozwiązywania problemów, twórczego poznawania i przeobrażania rzeczywistości.

W celu zaspakajania potrzeb wychowanków dokonywane są diagnozy pedagogiczne określające mocne i słabe strony, zdolności i zainteresowania, przejawianą inteligencję. Stanowi to podstawę do opracowania kierunków pracy wychowawczo - dydaktycznej i systematycznego indywidualnego wspierania dziecka.

Ważne miejsce w działalności „PROMYKA” zajmują uroczystości o charakterze wewnętrznym i środowiskowym. Organizowane są wycieczki piesze i autokarowe do różnych środowisk przyrodniczych. Preferujemy otwartość na współpracę z rodzicami, władzą lokalną, z instytucjami użyteczności publicznej i kształtującymi życie kulturalne Miasta oraz fachowo wspierającymi działalność placówek.

Publiczne Przedszkole Nr 8 „PROMYK” jest miejscem twórczych, wesołych, bezpiecznych zabaw i zajęć. PROMYK to radość, ruch, otwartość i dobroć, to pozytywne zmiany.

powiększ powiększ powiększ
powiększ powiększ

Data ostatniej aktualizacji: 06-04-2017.
Wprowadzający zmiany: Sławomir Śledzik, osoba odpowiedzialna za treści: Halina Minkowska.
   do góry       do góry