Dziś mamy: środę, 13-11-2019, a do końca roku pozostało: 49 dni, imieniny: Benedykta, Stanis?awa, Miko?aja

  Informacje ogólne
  Misja przedszkola
  Wizja
  Rekrutacja
  Tradycje przedszkola
  Status prawny
  Zakres działania
  Organizacja pracy
  Obszar działania
  Statut
  Regulamin organizacyjny
  Organy Przedszkola
  Kadra
  Godziny pracy
  Prawa dziecka
  Obowiązki dziecka
  Osiągnięcia przedszkola
  Regulamin Rady Rodziców
  Regulamin Rady Pedagogicznej
  Program Wychow.Profilak.
  Komunikaty
  Skargi i wnioski
  Numery kont bankowych
  Finanse przedszkola
  Dokumenty kontroli
  Rejestry, ewidencje, archiwa
  Udostępnianie informacji
  Rejestr zmian
  Instrukcja obsługi BIP
  Dane adresowe
  Redakcja
ZAKRES DZIAŁANIA
 1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz przepisach wydawanych na jej podstawie, koncentrując się na:
  1. wspomaganiu indywidualnego rozwoju dziecka, udzielaniu pomocy psychologiczno - pedagogicznej,
  2. umożliwianiu dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,
  3. sprawowaniu opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola,
  4. współdziałaniu z rodziną poprzez wspomaganie w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do nauki szkolnej.
 2. Wynikające z powyższych celów zadania przedszkole realizuje w następujących obszarach edukacyjnych:
  1. opieki i wspomagania rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku,
  2. zaspakajania indywidualnych potrzeb, przestrzeganie zasady równych szans, wzmacniania wiary we własne siły i możliwości, osiągania sukcesu,
  3. stwarzania warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie,
  4. kształtowania wrażliwości moralnej,
  5. nabywania umiejętności obserwacji, ułatwiania rozumienia zjawisk zachodzących w otoczeniu przyrodniczym, kulturowym i technicznym,
  6. rozbudzania ciekawości poznawczej, zachęcania do aktywności badawczej, wyrażania własnych myśli i przeżyć,
  7. rozwijania wrażliwości estetycznej, tworzenia warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej,
  8. zapewniania warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania i zachowań prozdrowotnych.
Zgodnie z podstawą programową oddziaływania wychowawczo - dydaktyczne ukierunkowane są na wspomaganie i wzmacnianie dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi, w relacjach ze środowiskiem społeczno - kulturalnym i przyrodniczym.


Data ostatniej aktualizacji: 06-04-2017.
Wprowadzający zmiany: Sławomir Śledzik, osoba odpowiedzialna za treści: Halina Minkowska.
   do góry       do góry