Dziś mamy: środę, 13-11-2019, a do końca roku pozostało: 49 dni, imieniny: Benedykta, Stanis?awa, Miko?aja

  Informacje ogólne
  Misja przedszkola
  Wizja
  Rekrutacja
  Tradycje przedszkola
  Status prawny
  Zakres działania
  Organizacja pracy
  Obszar działania
  Statut
  Regulamin organizacyjny
  Organy Przedszkola
  Kadra
  Godziny pracy
  Prawa dziecka
  Obowiązki dziecka
  Osiągnięcia przedszkola
  Regulamin Rady Rodziców
  Regulamin Rady Pedagogicznej
  Program Wychow.Profilak.
  Komunikaty
  Skargi i wnioski
  Numery kont bankowych
  Finanse przedszkola
  Dokumenty kontroli
  Rejestry, ewidencje, archiwa
  Udostępnianie informacji
  Rejestr zmian
  Instrukcja obsługi BIP
  Dane adresowe
  Redakcja
ORGANY PRZEDSZKOLA
Organami Publicznego Przedszkola nr 8 "Promyk" w Wałczu są:
  1. Dyrektor przedszkola.
  2. Rada Pedagogiczna.
  3. Rada Rodziców przedszkola.
Zasady współdziałania między organami przedszkola dyrektor ustala tak, aby gwarantowały każdemu z nich możliwość działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji.

Dyrektor przedszkola ustala zasady wymiany informacji między organami przedszkola o podejmowanych i planowanych decyzjach. Podstawową formą działalności i przepływu informacji są zebrania poszczególnych organów, w ramach których podejmowane są uchwały i dokonywane oceny ich realizacji.

DYREKTOR

Na czele przedszkola stoi dyrektor wyłoniony w drodze konkursu przez organ prowadzący, który kieruje całokształtem działalności przedszkola i reprezentuje je na zewnątrz.
Dyrektor realizuje zadania określone w ustawie o systemie oświaty i ustawie – Karta Nauczyciela, we współdziałaniu z organem prowadzącym przedszkole, Radą Pedagogiczną, rodzicami i organem sprawującym nadzór pedagogiczny oraz realizuje inne zadania wynikające ze szczegółowego przydziału czynności dyrektora, zatwierdzonego przez organ prowadzący.

Zadania i kompetencje Dyrektora określone są w § 22 STATUTU.

Dyrektorem Publicznego Przedszkola nr 8 "Promyk" w Wałczu jest pani Halina Minkowska.

RADA PEDAGOGICZNA

Rada Pedagogiczna, jako organ kolegialny nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu, realizuje zadania wynikające z celów kształcenia, wychowania i opieki.
Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.
Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.

Kompetencje Rady Pedagogicznej określone zostały w § 23 STATUTU.

RADA RODZICÓW

Rada Rodziców przedszkola jest reprezentacją rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola. Rada Rodziców funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola.
Członkowie rady rodziców wybierani są podczas zebrań grupowych rodziców. Kadencja rady trwa trzy lata, skład rady może być rok rocznie uzupełniany.
Rada Rodziców może występować do rady pedagogicznej z wnioskami i opiniami w zakresie wszelkich spraw przedszkola.

Szczegółowe zadania Rady Rodziców określone zostały w „Regulaminie Rady Rodziców”.


Data ostatniej aktualizacji: 06-04-2017.
Wprowadzający zmiany: Sławomir Śledzik, osoba odpowiedzialna za treści: Halina Minkowska.
   do góry       do góry