Dziś mamy: czwartek, 12-12-2019, a do końca roku pozostało: 20 dni, imieniny: Joanny, Aleksandra

  Informacje ogólne
  Misja przedszkola
  Wizja
  Rekrutacja
  Tradycje przedszkola
  Status prawny
  Zakres działania
  Organizacja pracy
  Obszar działania
  Statut
  Regulamin organizacyjny
  Organy Przedszkola
  Kadra
  Godziny pracy
  Prawa dziecka
  Obowiązki dziecka
  Osiągnięcia przedszkola
  Regulamin Rady Rodziców
  Regulamin Rady Pedagogicznej
  Program Wychow.Profilak.
  Komunikaty
  Skargi i wnioski
  Numery kont bankowych
  Finanse przedszkola
  Dokumenty kontroli
  Rejestry, ewidencje, archiwa
  Udostępnianie informacji
  Rejestr zmian
  Instrukcja obsługi BIP
  Dane adresowe
  Redakcja
ORGANIZACJA PRACY
Przedszkole prowadzi bezpłatne wychowanie i nauczanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, a funkcjonuje o zasadę powszechnej dostępności. Realizacja podstawy programowej odbywa się w godzinach od 8.00 do 13.00.

Przedszkole funkcjonuje cały rok z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący, na wniosek dyrektora i rady pedagogicznej.

Przedszkole czynne jest w godzinach od 6.30 do 16.00 w dni robocze (od poniedziałku do piątku).

Czas pracy przedszkola określa się nie mniej niż 5 godzin i nie więcej niż 12 godzin dziennie.
Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

Praca wychowawczo – edukacyjna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania w przedszkolu wybranego z zestawu programów wychowania w przedszkolu, albo programu autorskiego opracowanego przez nauczycieli przedszkola w ramach działalności innowacyjnej i eksperymentalnej.

Szczegółową organizację pracy w roku szkolnym określa arkusz organizacyjny przedszkola, opracowany przez dyrektora przedszkola najpóźniej do 30 maja zatwierdzony przez organ prowadzący i wcześniej zaopiniowany przez nadzór pedagogiczny. W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności:
 • czas pracy poszczególnych oddziałów,
 • liczbę dzieci,
 • liczbę pracowników łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych,
 • ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole.
Organizację pracy przedszkola w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej. Uwzględnia on wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do założeń programowych oraz do oczekiwań rodziców.

Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci według zbliżonego wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, i uzdolnień. Liczbę oddziałów i miejsc w przedszkolu określa się według normy 2,4 m2 powierzchni sali zajęć na jedno dziecko. Liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć 25 dzieci.

Liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu wynosi 120. Norma metrażowa – 120.

Norma statutowa - 100. W przedszkolu są cztery oddziały dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:
 • sale zabaw dla poszczególnych oddziałów,
 • pomieszczenia administracyjno – gospodarcze,
 • kuchnię,
 • szatnię dla dzieci i personelu,
Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego z odpowiednio dobranymi urządzeniami, dostosowanymi do wieku.

Za bezpieczeństwo dzieci w czasie ich pobytu w przedszkolu i poza przedszkolem odpowiadają nauczycielki poszczególnych grup, pomoc nauczycielki, pracownicy do prac lekkich.

Zajęcia pozaprogramowe

Zgodnie z wolą rodziców prowadzone są zajęcia dodatkowe, które realizują nauczyciele z wymaganymi kwalifikacjami zawodowymi. Aktualnie w „Promyku” odbywa się nauka języka angielskiego oraz zajęcia rytmiczno-muzyczne. Koszty zajęć dodatkowych ponoszą rodzice.

Współpraca przedszkola z rodzicami:

Współpraca odbywa się w następujących formach:
 • zebrania ogólne i grupowe,
 • zajęcia adaptacyjne,
 • kontakty indywidualne według potrzeb i oczekiwań,
 • zajęcia otwarte dla rodziców,
 • spotkania rodzinne,
 • kącik dla rodziców,
 • zeszyt korespondencji,
 • skrzynka kontaktowa – prośby, życzenia, uwagi, propozycje.
W celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze w przedszkolu organizowane są trzy razy w roku szkolnym spotkania z rodzicami.


Data ostatniej aktualizacji: 06-04-2017.
Wprowadzający zmiany: Sławomir Śledzik, osoba odpowiedzialna za treści: Halina Minkowska.
   do góry       do góry