Dziś mamy: czwartek, 12-12-2019, a do końca roku pozostało: 20 dni, imieniny: Joanny, Aleksandra

  Informacje ogólne
  Misja przedszkola
  Wizja
  Rekrutacja
  Tradycje przedszkola
  Status prawny
  Zakres działania
  Organizacja pracy
  Obszar działania
  Statut
  Regulamin organizacyjny
  Organy Przedszkola
  Kadra
  Godziny pracy
  Prawa dziecka
  Obowiązki dziecka
  Osiągnięcia przedszkola
  Regulamin Rady Rodziców
  Regulamin Rady Pedagogicznej
  Program Wychow.Profilak.
  Komunikaty
  Skargi i wnioski
  Numery kont bankowych
  Finanse przedszkola
  Dokumenty kontroli
  Rejestry, ewidencje, archiwa
  Udostępnianie informacji
  Rejestr zmian
  Instrukcja obsługi BIP
  Dane adresowe
  Redakcja
KOMUNIKATY
Szanowni Państwo

Od 01 marca do 31 marca trwają zapisy dzieci do przedszkola. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Przyjęcia odbywają się na podstawie złożonych i dokładnie wypełnionych kart zgłoszeń, według zasady powszechnej dostępności.
Rodzice / prawni opiekunowie/ dzieci uczęszczających do Przedszkola, składają kartę zgłoszenia na każdy kolejny rok szkolny.

Priorytety pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej
 • Dbanie o zdrowie psychofizyczne
 • Kultywowanie tradycji narodowych, lokalnych i charakterystycznych dla placówki
 • Uczenie postawy tolerancji i akceptacji oraz poszanowania godności własnej i każdego człowieka
 • Kształtowanie wrażliwości na oczekiwania potrzebujących, uczenie miłości do wszystkiego co słabe i kruche
 • Kształcenie umiejętności kreatywnego myślenia oraz rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji
 • Stopniowe uwewnętrznianie norm i zasad regulujących funkcjonowanie w grupach społecznych
Tradycje Promyka
 • Organizacja montaży słowno-muzycznych i zabaw w teatr,
 • Zajęcia otwarte dla rodziców,
 • Spotkania adaptacyjne,
 • Podtrzymywanie szeroko rozumianej tradycji,
Promyk zapewnia:
 • Profesjonalną organizację procesu wychowawczo-dydaktycznego
 • Możliwość pełnego indywidualnego rozwoju
 • Wycieczki i zajęcia terenowe
 • Pogodną, życzliwą atmosferę, wzajemne poszanowanie
 • Bezpieczeństwo psychofizyczne
 • Trzy posiłki dziennie- smaczne, urozmaicone, z wymaganym doborem składników pokarmowych
 • Przyjazne i czyste otoczenie
Zgodnie z wolą rodziców i możliwościami organizacyjnymi przedszkola mogą odbywać się zajęcia ponadprogramowe np. nauka języka obcego.
Proces wychowawczo-dydaktyczny i opiekuńczy ukierunkowany jest na wspieranie indywidualnego rozwoju dziecka, twórcze poznawanie i przeobrażanie rzeczywistości. Wyposażamy dzieci w wiadomości, umiejętności, postawy pozwalające na podjęcie roli ucznia. "Promyk” – jest Przedszkolem niepowtarzalnym, jedynym w swoim rodzaju, tu świat małego dziecka rozjaśnia się i pięknieje. Kadra pedagogiczna to ludzie twórczy i poszukujący, otwarci na zmiany.

Serdecznie zapraszamyData ostatniej aktualizacji: 06-04-2017.
Wprowadzający zmiany: Sławomir Śledzik, osoba odpowiedzialna za treści: Halina Minkowska.
   do góry       do góry