Dziś mamy: środę, 13-11-2019, a do końca roku pozostało: 49 dni, imieniny: Benedykta, Stanis?awa, Miko?aja

  Informacje ogólne
  Misja przedszkola
  Wizja
  Rekrutacja
  Tradycje przedszkola
  Status prawny
  Zakres działania
  Organizacja pracy
  Obszar działania
  Statut
  Regulamin organizacyjny
  Organy Przedszkola
  Kadra
  Godziny pracy
  Prawa dziecka
  Obowiązki dziecka
  Osiągnięcia przedszkola
  Regulamin Rady Rodziców
  Regulamin Rady Pedagogicznej
  Program Wychow.Profilak.
  Komunikaty
  Skargi i wnioski
  Numery kont bankowych
  Finanse przedszkola
  Dokumenty kontroli
  Rejestry, ewidencje, archiwa
  Udostępnianie informacji
  Rejestr zmian
  Instrukcja obsługi BIP
  Dane adresowe
  Redakcja
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA

Publiczne Przedszkole nr 8 "Promyk" w Wałczu prowadzi dokumentację i przechowuje ją stosownie do obowiązujących przepisów w zakresie działalności:
 • opiekuńczo - wychowawczej i dydaktycznej,
 • administracyjnej,
 • gospodarczej i finansowej,
 • innej wynikającej z potrzeb placówki.
Przedszkole prowadzi:
 • Ewidencję wychowanków.
 • Ewidencje określone w Kodeksie Pracy.
 • Rejestr korespondencji.
 • Ewidencję środków trwałych i nietrwałych.
 • Rejestr stopnia realizacji celów wychowawczo-dydaktycznych określonych w podstawie programowej.
 • Rejestr wniosków i skarg.
Zasady dostępu do informacji zawartych w wyżej wymienionych rejestrach i ewidencjach, jak też dostęp do dokumentów archiwalnych regulują przepisy ustaw szczególnych, w tym m. in.:
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Data ostatniej aktualizacji: 06-04-2017.
Wprowadzający zmiany: Sławomir Śledzik, osoba odpowiedzialna za treści: Halina Minkowska.
   do góry       do góry